Gezocht: Bestuursleden

Gezocht: twee leden bestuur Van Eesteren Museum in Amsterdam

Stichting Van Eesterenmuseum is een culturele instelling die bekendheid en waardering geeft aan de geschiedenis, het alledaagse leven nu en de toekomst van Amsterdam Nieuw-West. Het laat zien wat de idealen uit de wederopbouwtijd waren, hoe bewoners hier vanaf de jaren 50 wonen en leven, en voor welke nieuwe opgaven dit deel van Amsterdam staat. Wij focussen ons op kennis, ervaringen en verhalen – van professional tot bewoner – die nog te weinig gehoord worden en bijdragen aan kennis over en betrokkenheid met Nieuw-West.

Per jaar trekt het Van Eesteren Museum inmiddels bijna 8.000 bezoekers. De organisatie wordt gevormd door een parttime directeur, vier betaalde medewerkers voor museale zaken, administratie, programma en vrijwilligerscoördinatie en een drietal ZZP-ers die het team waar nodig versterken. Zij ondersteunen de ruim honderd vrijwilligers die het museum mogelijk maken.

Het museum wordt geleid door een directeur en kent een stichtingsbestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid, de financiering, meerjarenbeleid, jaarplan, begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken. Het heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur.

Voor dit bestuur zijn wij op zoek naar twee bestuursleden, met de respectievelijke aandachtsgebieden: museumwereld en marketing & communicatie

Het bestuur van het Van Eesteren Museum functioneert als collegiaal bestuur. Het bestuur acteert op inhoud en strategische koers van de stichting. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling. Dit houdt in dat voor de verschillende werkvelden of activiteiten van het museum bestuursleden zijn aangewezen die fungeren als sparringpartner voor de directeur in de uitvoering.
De rol van het bestuur is om samen met de vrijwilligers en medewerkers richting te geven aan activiteiten van het museum in de vorm van het opstellen van een meerjarig beleid en jaarplannen.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directeur kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance en de Ethische Code voor Musea van de Museumvereniging. Vanzelfsprekend heeft het bestuur affiniteit met naoorlogse wijken, in het bijzonder van Amsterdam Nieuw-West en zijn de leden in staat de visie van het Van Eesteren Museum uit te dragen.

Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises.

Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:

– kennis van naoorlogse stedenbouw en architectuur;
– personeelsbeleid – juridische zaken;
– zakelijk en financieel management;
– bestuurlijk en politiek netwerk;
– netwerk in het (Amsterdamse) bedrijfsleven;
– kennis van marketing en publiciteit;
– kennis van museale wereld.

Bestuursleden:

– dragen kritisch en onafhankelijk bij aan de besluitvorming binnen het bestuur;
– hebben een brede maatschappelijke belangstelling;
– hebben ervaring op het gebied van (cultural) governance;
– beschikken over goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
– beschikken over een brede blik en een relevant netwerk;
– zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen het museum adequaat te controleren en de directie met advies bij te staan;
– zijn bereid en in staat de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en zich daarop voor te bereiden;
– kunnen in teamverband werken;
– hebben een scherp oog voor inclusiviteit.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de directeur en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor het museum. Tijdsbesteding is gemiddeld zo’n 5 tot 10 uur per maand.

Momenteel zoeken wij invulling voor twee vacatures in het bestuur.

Eén bestuurslid wordt geworven op basis van het profiel museumwereld. Kennis van de museale wereld en culturele instellingen is een vereiste. Een netwerk in de Amsterdamse culturele instellingen een pre.

Eén bestuurslid wordt gezocht voor het profiel marketing & communicatie. Voor een stichting als het Van Eesterenmuseum is (pers)aandacht en aandacht via sociale media van groot belang. Een van de medewerkers (samenwerkend met vrijwilligers en zzp-er) van het museum is hiermee belast. Aandacht en kennis vanuit het bestuur is hierop een goede aanvulling.

Aanstelling en vergoeding
De aanstelling is conform de Governance Code Cultuur voor de duur van 3 jaar, met mogelijk 3 jaar verlenging. Het bestuur vergadert ca. 8 x per jaar, wordt een paar keer per jaar verwacht bij openingen en tussentijds voor het adviseren van de directeur. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond.

Interesse?
Heeft u belangstelling? Neem dan vóór 1 december 2020 contact op met het bestuur door een e-mail te sturen naar Birgitte de Maar, bestuurslid, via birgitte@vaneesterenmuseum.nl.

Mocht u nog vragen hebben? Bel dan met Birgitte de Maar, tel. 06-2125 8107, of met Anouk de Wit, directeur, tel. 06-5120 9442.

 


Uitgelichtvan Eesteren Museum