ANBI

ANBI
Van Eesteren Museum
Postadres: Freek Oxstraat 27-hs, 1063 ZV Amsterdam
Bezoekadres: Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam

Het RSIN fiscaal nummer
822250251

Doelstelling ANBI
Doelstelling en ontwikkeling van het VEM sinds de oprichting in 2010.

Het Van Eesteren Museum confronteert geïnteresseerden en professionals met tradities, actuele ontwikkelingen en kansen uit de wereld van stedenbouw en stedelijke ontwikkeling. Dit gebeurt vanuit de actuele betekenis van de nalatenschap van Cornelis van Eesteren, die met het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam (AUP) en met het ontwerp van de Westelijke Tuinsteden toonaangevend is geweest voor de vroeg naoorlogse stedenbouw en architectuur in Nederland. Met zijn voorzitterschap van de CIAM kregen zijn inzichten met betrekking tot stadsontwikkeling en stadsontwerp een internationale dimensie.

De stichting is een culturele instelling die ten doel heeft:

1. De bekendheid met en waardering voor Nieuw-West op het gebied van stedenbouw en architectuur als realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (van de afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam) met Van Eesteren als hoofdontwerper bij zoveel mogelijk mensen in en buiten Amsterdam

2. Instandhouding van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de Tuinsteden, van Amsterdam Nieuw-West en in het bijzonder die in het door de gemeente Amsterdam tot beschermd stadsgezicht benoemde Van Eesterenkwartier.

3. Bekendheid met en waardering voor het leven en wonen (vroeger en nu) van de oorspronkelijke bewoners en nieuwe bewoners van de tuinsteden, in het bijzonder van Amsterdam Nieuw-West, bij zoveel mogelijk mensen binnen en buiten Amsterdam

4. Een positief imago van de tuinsteden, in het bijzonder Amsterdam Nieuw-West, bij zoveel mogelijk mensen in en buiten Amsterdam

Werkwijze

Het Van Eesteren Museum zal de volgende activiteiten en functies ontplooien en uitoefenen:

1. Verzorgen van rondleidingen door het Van Eesterenkwartier en andere tuinsteden in Amsterdam.

2. Organiseren van exposities in om en buiten het museum over:
– de stedenbouwkundige inzichten van van Eesteren en van het AUP;
– bewoners van de tuinsteden;
– werk van kunstenaars/beroepsbeoefenaars op het gebied van stedenbouw, vormgeving, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

3. Organiseren dan wel faciliteren van lezingen, conferenties, workshops, lessen, filmvoorstellingen;

4. Uitgeven van publicaties;

5. Bieden van ruimte voor activiteiten van en voor bewoners op gebied van kunst, architectuur, stedenbouw en de stedelijke vernieuwing van Amsterdam Nieuw-West;

6. Stimuleren en faciliteren van onderzoek, deskundigheidsbevordering en educatieve programma’s;

7. Realiseren van een meer definitief onderkomen voor het museum, in huur of in eigendom, maar bij voorkeur zo dat het werk zelf de geest van het werk van Van Eesteren uitstraalt en typerend is voor in die geest gerealiseerd werk in de tuinsteden;

8. Inrichten en voor publiek openstellen van een museumwoning (en eventueel een Bed & Breakfast);

9. In het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband kan staan of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
Lees hier (.pdf) het ondernemingsplan 2017-2020.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

1. Het Van Eesteren Museum brengt de werelden van geïnteresseerden en professionals op het brede terrein van stedelijke ontwikkelingen bij elkaar.

2. Het gedachtegoed van Cornelis van Eesteren vormt het uitgangspunt voor alle activiteiten van het Van Eesteren Museum. We willen belangstelling wekken voor de maatschappelijke en culturele betekenis van de stedenbouwkundige discipline bij een breed publiek. Het gaat daarbij om kennis over de ruimtelijke structuur van steden en over de intrigerende relatie tussen stedenbouw en architectuur en tussen traditie en vernieuwing.

3. Het Van Eesteren Museum streeft naar een inhoudelijke en organisatorische verbreding en versterking van het Van Eesteren Museum, met nieuwe activiteiten en programma’s en met een alerte en stevige organisatie. En een passende financiële basis.

4. Het Van Eesteren Museum streeft naar een duidelijke profilering en naar samenwerking met anderen op drie niveaus: het niveau van Nieuw-West, het niveau van Amsterdam en het niveau van Nederland.

5. Het Van Eesteren Museum is verankerd in de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers. Om alle nodige inspanningen voor het Van Eesteren Museum helder en productief te structureren zal de organisatie opgebouwd worden vanuit drie aandachtsgebieden, die samen het Van Eesteren Museum vormen: programma, communicatie, organisatie.

i) het werk dat de instelling doet
De instelling ontplooit activiteiten zoals genoemd onder ‘Werkwijze’. De activiteiten worden geïnitieerd door een kleine staf (directeur, museumcoördinator, vrijwilligerscoördinator, coördinatoren voor communicatie, techniek, programma en educatie die als vrijwilliger of ZZP-er aan het museum verbonden zijn). De projecten en programma-activiteiten worden gerealiseerd met inzet van vrijwilligers.

ii) de manier waarop de instelling geld werft
Tot het vermogen van de stichting worden bestemd;
1. Opbrengsten van de activiteiten van de stichting Van Eesteren Museum;
2. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
3. Subsidies en bijdragen;
4. Revenuen van het vermogen; en
5. Eventuele andere baten.

Het Van Eesteren Museum wordt exploitatietechnisch gesteund door de Gemeente Amsterdam en de EFL Stichting. De museumwoning is een gezamenlijk project met De Alliantie. Het museum probeert partners en belanghebbenden te binden aan het programma. Voor projecten schrijft het fondsen en sponsoren aan en is een vriendenkring opgezet.

iii) het beheer van het vermogen van de instelling;
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van het museum, daarin ondersteund door administratiekantoor ASK.

iv) de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen is grotendeels geoormerkt en bestemd voor activiteiten. Het wordt besteed aan de organisatie die de projecten ten uitvoer brengt en aan projecten en programma-activiteiten waarvoor gericht fondsen worden geworven.

De functie van de bestuurders
– Voorzitter
– Penningmeester
– Secretaris
– Algemene leden

De namen van de bestuurders
– Noud de Vreeze, voorzitter
– Aat de Vries, penningmeester
– Janna Koops, secretaris
– Anneke Treffers, algemeen lid
– Pieter Boekschooten, algemeen lid

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur zullen statutair nimmer honorarium loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Wel hebben zij recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

Salarissen van de directeur en personeel in dienst van de stichting volgen geen enkele cao en liggen in elk geval niet hoger dan in de museumcao. Salarisadminstratie en boekhouding is ondergebracht bij administratiekantoor ASK dat gespecialiseerd is in de ondersteuning van kleine culturele instellingen.

Jaarverslag

2016

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: download onderstaand jaarverslag en financieel overzicht met daarin de financiële ontwikkelingen, de balans en staat van baten en lasten. Daaruit blijkt dat in het verslagjaar 2016 een resultaat is geboekt van afgerond € 22.190.

Het resultaat komt deels ten goede aan projecten en een nieuw paviljoen aan de Sloterplas op te leveren in 2017 en wordt voor de rest toegevoegd aan het eigen vermogen, dat naar verhouding tot de omzet nog steeds te laag is.

Financieel verslag 2016

Het Van Eesteren Museum heeft het jaar 2016 met een positief financieel resultaat afgesloten. Enerzijds is dit het gevolg van een strakke sturing op de kosten, die dan ook ruim binnen de begroting zijn gebleven. Daarbij hebben de eigen inkomsten de begroting juist overtroffen.

Daarnaast zijn diverse projecten afgerond met een batig saldo. De voorgenomen programma’s en activiteiten zijn daarmee allemaal uitgevoerd.
Door prudent financieel beheer is het mogelijk het eigen vermogen van het museum te verhogen, en daarmee een solide basis te leggen voor een – niet alleen in financiële zin – spannend jaar 2017.

Activiteitenverslag 2016
VEM Concept Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording 2016
VEM Financiële Verantwoording 2016 (pdf)

Van Eesteren Paviljoen, Foto: Luuk Kramer