ANBI

ANBI-status
Het Van Eesteren Museum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Van Eesteren Museum te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven.
Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Partners en sponsoren
Het Van Eesteren Museum is voor de financiering voor een groot deel afhankelijk van subsidies en donaties. Het wordt ondersteund door partners en sponsoren.

Steun het museum
Wilt u ons ook (financieel) steunen? Graag! Dat stellen wij zeer op prijs. Het kan door zowel particulieren als instellingen en bedrijven.
Heeft u vragen over sponsoring van het museum of wilt u daarover meer informatie? Neem dan contact op met Barbara Aukes via barbara@vaneesterenmuseum.nl.

Museumregister
Het Van Eesteren Museum is opgenomen in het Museumregister Nederland en is een erkend museum.


ANBI

Statutaire naam: Stichting Van Eesterenmuseum
Ook genoemd: Van Eesteren Museum
Postadres: Freek Oxstraat 27-hs, 1063 ZV  Amsterdam
Bezoekadres: Noordzijde 31, 1064 GV  Amsterdam
Het RSIN fiscaal nummer: 822250251
Bankrekeningnummer: NL50RABO0118287842

Doelstelling ANBI
Doelstelling en ontwikkeling van het Van Eesteren Museum sinds de oprichting in 2010.

Het Van Eesteren Museum confronteert geïnteresseerden en professionals met tradities, actuele ontwikkelingen en kansen uit de wereld van stedenbouw en stedelijke ontwikkeling. Dit gebeurt vanuit de actuele betekenis van de nalatenschap van Cornelis van Eesteren, die met het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam (AUP) en met het ontwerp van de Westelijke Tuinsteden toonaangevend is geweest voor de vroeg naoorlogse stedenbouw en architectuur in Nederland. Met zijn voorzitterschap van de CIAM kregen zijn inzichten met betrekking tot stadsontwikkeling en stadsontwerp een internationale dimensie.

De stichting is een culturele instelling die ten doel heeft:
1. Als hoofddoelstelling: het beheer en behoud van een collectie van cultureel erfgoed uit de wederopbouwperiode van nationaal belang uit te oefenen. Het museum volgt daarnaast bij het afstoten van de collectie de Erfgoedwet, de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het museum is zich bewust van zijn plicht om aan alle eisen voor wat betreft organisatie en collectiebeheer te voldoen. Het museum volgt daarbij de ICOM-definitie. De stichting acht zich dan ook gebonden aan de Ethische Code voor musea en de Code Cultural Governance.

2. De bekendheid met en waardering voor Nieuw-West op het gebied van stedenbouw en architectuur als realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (van de afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam) met Van Eesteren als hoofdontwerper bij zoveel mogelijk mensen binnen en buiten Amsterdam.

3. Instandhouding van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de Tuinsteden, van Amsterdam Nieuw-West en in het bijzonder die in het door de gemeente Amsterdam tot beschermd stadsgezicht benoemde Van Eesterenkwartier.

4. Bekendheid met en waardering voor het leven en wonen (vroeger en nu) van de oorspronkelijke bewoners en nieuwe bewoners van de tuinsteden, in het bijzonder van Amsterdam Nieuw-West, bij zoveel mogelijk mensen binnen en buiten Amsterdam.

5. Een positief imago van de tuinsteden, in het bijzonder Amsterdam Nieuw-West, bij zoveel mogelijk mensen in en buiten Amsterdam.

Werkwijze
Het Van Eesteren Museum zal de volgende activiteiten en functies ontplooien en uitoefenen:

1. Verzorgen van rondleidingen door het Van Eesterenkwartier en andere tuinsteden in Amsterdam.

2. Organiseren van exposities in om en buiten het museum over:
– de stedenbouwkundige inzichten van van Eesteren en van het AUP;
– bewoners van de tuinsteden;
– werk van kunstenaars/beroepsbeoefenaars op het gebied van stedenbouw, vormgeving, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

3. Organiseren dan wel faciliteren van lezingen, conferenties, workshops, lessen, filmvoorstellingen.

4. Uitgeven van publicaties.

5. Bieden van ruimte voor activiteiten van en voor bewoners op gebied van kunst, architectuur, stedenbouw en de stedelijke vernieuwing van Amsterdam Nieuw-West.

6. Stimuleren en faciliteren van onderzoek, deskundigheidsbevordering en educatieve programma’s.

7. Exploiteren van een nieuw onderkomen voor het museum, het Van Eesteren Paviljoen, in 2017 gerealiseerd, zo dat het werk zelf de geest van het werk van Van Eesteren uitstraalt en typerend is voor in die geest gerealiseerd werk in de tuinsteden.

8. Inrichten en voor publiek openstellen van een museumwoning (en eventueel een Bed & Breakfast).

9. In het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband kan staan of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

10. Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren van en bekendheid geven aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, in het bijzonder in en om de Westelijke Tuinsteden, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Realisatie
De instelling ontplooit activiteiten zoals genoemd onder Werkwijze. De activiteiten worden geïnitieerd door een kleine staf (directeur, museumcoördinator, vrijwilligerscoördinator, coördinatoren voor communicatie, techniek, programma en educatie die als vrijwilliger of zzp’er aan het museum verbonden zijn). De projecten en programma-activiteiten worden gerealiseerd met inzet van vrijwilligers.

Bestuur
De functie van de bestuurders
– Voorzitter: Birgitte de Maar
– Penningmeester: Robert Kohsiek
– Algemene leden: Nadia Abdelkaui, Virgill Olvira, Michiel Rohlof en Gus Tielens
Rooster van aftreden & nevenfuncties bestuur Van Eesteren Museum d.d. september 2022 (.pdf).

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur zullen statutair nimmer honorarium loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Wel hebben zij recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

Salarissen van de directeur en personeel in dienst van de stichting volgen geen enkele cao en liggen in elk geval niet hoger dan in de museum-cao. Salarisadministratie en boekhouding is ondergebracht bij administratiekantoor ASK dat gespecialiseerd is in de ondersteuning van kleine culturele instellingen.

Financiering
Tot het vermogen van de stichting worden bestemd:
1. Opbrengsten van de activiteiten van de Stichting Van Eesterenmuseum;
2. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
3. Subsidies en bijdragen;
4. Revenuen van het vermogen; en
5. Eventuele andere baten.

Het Van Eesteren Museum wordt exploitatietechnisch gesteund door de Gemeente Amsterdam en de EFL Stichting. De museumwoning is een gezamenlijk project met De Alliantie. Het museum probeert partners en belanghebbenden te binden aan het programma. Voor projecten schrijft het fondsen en sponsoren aan en is een vriendenkring opgezet.

Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van het museum, daarin ondersteund door administratiekantoor ASK.

Besteding van het vermogen
Het vermogen is grotendeels geoormerkt en bestemd voor activiteiten. Het wordt besteed aan de organisatie die de projecten ten uitvoer brengt en aan projecten en programma-activiteiten waarvoor gericht fondsen worden geworven.

Beleidsplan
Ondernemingsplan 2021-2024
Lees hier het volledige Ondernemingsplan 2021-2024 (.pdf)

De hoofdlijnen van het Ondernemingsplan 2021-2024:
– Aansluiten op de belevingswereld van een breed publiek
– De kracht van onze vrijwilligers
– Dichtbij met een collectie op straat
– Naar een collectie van museumwoningen
– Ter plekke
– Beeldentuin
– Nieuwe verbindingen
– Cultureel erfgoed
– Museumregistratie
– Basis op orde
Lees hier meer informatie over de hoofdlijnen (.pdf) van het Ondernemingsplan 2021-2024 van het Van Eesteren Museum.

Jaarverslag
In het Van Eesteren Museum Jaarverslag vindt u een verslag van de verrichtte activiteiten in dat jaar, de financiële ontwikkelingen en een financieel overzicht met de balans en de staat van baten en lasten.
Jaarverslag 2020 (.pdf)
Jaarverslag 2019 (.pdf)
Jaarverslag 2021 (.pdf)

 

Van Eesteren Paviljoen, Foto: Luuk Kramer