ANBI

ANBI-status
Het Van Eesteren Museum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Van Eesteren Museum te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven.
Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Partners en sponsoren
Het Van Eesteren Museum is voor de financiering voor een groot deel afhankelijk van subsidies en donaties. Het wordt ondersteund door partners en sponsoren.

Steun het museum
Wilt u ons ook (financieel) steunen? Graag! Dat stellen wij zeer op prijs. Het kan door zowel particulieren als instellingen en bedrijven.
Heeft u vragen over sponsoring van het museum of wilt u daarover meer informatie? Neem dan contact op met Barbara Aukes via barbara@vaneesterenmuseum.nl.

Museumregister
Het Van Eesteren Museum is opgenomen in het Museumregister Nederland en is een erkend museum.


ANBI

Statutaire naam: Stichting Van Eesterenmuseum
Ook genoemd: Van Eesteren Museum
Postadres: Freek Oxstraat 27-hs, 1063 ZV  Amsterdam
Bezoekadres: Noordzijde 31, 1064 GV  Amsterdam
Het RSIN fiscaal nummer: 822250251
Bankrekeningnummer: NL50RABO0118287842

Doelstelling ANBI
Doelstelling en ontwikkeling van het Van Eesteren Museum sinds de oprichting in 2010.

Het Van Eesteren Museum confronteert geïnteresseerden en professionals met tradities, actuele ontwikkelingen en kansen uit de wereld van stedenbouw en stedelijke ontwikkeling. Dit gebeurt vanuit de actuele betekenis van de nalatenschap van Cornelis van Eesteren, die met het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam (AUP) en met het ontwerp van de Westelijke Tuinsteden toonaangevend is geweest voor de vroeg naoorlogse stedenbouw en architectuur in Nederland. Met zijn voorzitterschap van de CIAM kregen zijn inzichten met betrekking tot stadsontwikkeling en stadsontwerp een internationale dimensie.

De stichting is een culturele instelling die ten doel heeft:
1. De bekendheid met en waardering voor Nieuw-West op het gebied van stedenbouw en architectuur als realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (van de afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam) met Van Eesteren als hoofdontwerper bij zoveel mogelijk mensen in en buiten Amsterdam

2. Instandhouding van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de Tuinsteden, van Amsterdam Nieuw-West en in het bijzonder die in het door de gemeente Amsterdam tot beschermd stadsgezicht benoemde Van Eesterenkwartier.

3. Bekendheid met en waardering voor het leven en wonen (vroeger en nu) van de oorspronkelijke bewoners en nieuwe bewoners van de tuinsteden, in het bijzonder van Amsterdam Nieuw-West, bij zoveel mogelijk mensen binnen en buiten Amsterdam

4. Een positief imago van de tuinsteden, in het bijzonder Amsterdam Nieuw-West, bij zoveel mogelijk mensen in en buiten Amsterdam

Werkwijze
Het Van Eesteren Museum zal de volgende activiteiten en functies ontplooien en uitoefenen:

1. Verzorgen van rondleidingen door het Van Eesterenkwartier en andere tuinsteden in Amsterdam.

2. Organiseren van exposities in om en buiten het museum over:
– de stedenbouwkundige inzichten van van Eesteren en van het AUP;
– bewoners van de tuinsteden;
– werk van kunstenaars/beroepsbeoefenaars op het gebied van stedenbouw, vormgeving, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

3. Organiseren dan wel faciliteren van lezingen, conferenties, workshops, lessen, filmvoorstellingen.

4. Uitgeven van publicaties.

5. Bieden van ruimte voor activiteiten van en voor bewoners op gebied van kunst, architectuur, stedenbouw en de stedelijke vernieuwing van Amsterdam Nieuw-West.

6. Stimuleren en faciliteren van onderzoek, deskundigheidsbevordering en educatieve programma’s.

7. Exploiteren van een nieuw onderkomen voor het museum, het Van Eesteren Paviljoen, in 2017 gerealiseerd, zo dat het werk zelf de geest van het werk van Van Eesteren uitstraalt en typerend is voor in die geest gerealiseerd werk in de tuinsteden.

8. Inrichten en voor publiek openstellen van een museumwoning (en eventueel een Bed & Breakfast).

9. In het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband kan staan of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Realisatie
De instelling ontplooit activiteiten zoals genoemd onder Werkwijze. De activiteiten worden geïnitieerd door een kleine staf (directeur, museumcoördinator, vrijwilligerscoördinator, coördinatoren voor communicatie, techniek, programma en educatie die als vrijwilliger of zzp’er aan het museum verbonden zijn). De projecten en programma-activiteiten worden gerealiseerd met inzet van vrijwilligers.

Bestuur
De functie van de bestuurders
– Voorzitter: Maurits de Hoog (ad interim)
– Penningmeester: Robert Kohsiek
– Algemene leden: Birgitte de Maar, Pieter Boekschoten
Rooster van aftreden & nevenfuncties bestuur Van Eesteren Museum d.d. november 2020 (.pdf).

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur zullen statutair nimmer honorarium loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Wel hebben zij recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

Salarissen van de directeur en personeel in dienst van de stichting volgen geen enkele cao en liggen in elk geval niet hoger dan in de museum-cao. Salarisadministratie en boekhouding is ondergebracht bij administratiekantoor ASK dat gespecialiseerd is in de ondersteuning van kleine culturele instellingen.

Financiering
Tot het vermogen van de stichting worden bestemd:
1. Opbrengsten van de activiteiten van de Stichting Van Eesterenmuseum;
2. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
3. Subsidies en bijdragen;
4. Revenuen van het vermogen; en
5. Eventuele andere baten.

Het Van Eesteren Museum wordt exploitatietechnisch gesteund door de Gemeente Amsterdam en de EFL Stichting. De museumwoning is een gezamenlijk project met De Alliantie. Het museum probeert partners en belanghebbenden te binden aan het programma. Voor projecten schrijft het fondsen en sponsoren aan en is een vriendenkring opgezet.

Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van het museum, daarin ondersteund door administratiekantoor ASK.

Besteding van het vermogen
Het vermogen is grotendeels geoormerkt en bestemd voor activiteiten. Het wordt besteed aan de organisatie die de projecten ten uitvoer brengt en aan projecten en programma-activiteiten waarvoor gericht fondsen worden geworven.

Beleidsplan
1. Ondernemingsplan 2017-2020
Lees hier het Ondernemingsplan 2017-2020 (.pdf)

De hoofdlijnen van het Ondernemingsplan 2017-2020:
– Het Van Eesteren Museum brengt de werelden van geïnteresseerden en professionals op het brede terrein van stedelijke ontwikkelingen bij elkaar.

– Het gedachtegoed van Cornelis van Eesteren vormt het uitgangspunt voor alle activiteiten van het Van Eesteren Museum. We willen belangstelling wekken voor de maatschappelijke en culturele betekenis van de stedenbouwkundige discipline bij een breed publiek. Het gaat daarbij om kennis over de ruimtelijke structuur van steden en over de intrigerende relatie tussen stedenbouw en architectuur en tussen traditie en vernieuwing.

– Het Van Eesteren Museum streeft naar een inhoudelijke en organisatorische verbreding en versterking van het Van Eesteren Museum, met nieuwe activiteiten en programma’s en met een alerte en stevige organisatie. En een passende financiële basis.

– Het Van Eesteren Museum streeft naar een duidelijke profilering en naar samenwerking met anderen op drie niveaus: het niveau van Nieuw-West, het niveau van Amsterdam en het niveau van Nederland.

– Het Van Eesteren Museum is verankerd in de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers. Om alle nodige inspanningen voor het Van Eesteren Museum helder en productief te structureren zal de organisatie opgebouwd worden vanuit drie aandachtsgebieden, die samen het Van Eesteren Museum vormen: programma, communicatie, organisatie.

2. Ondernemingsplan 2021-2024
Lees hier het Ondernemingsplan 2021-2024 (.pdf)

De hoofdlijnen van het Ondernemingsplan 2021-2024:
– Aansluiten op de belevingswereld van een breed publiek
– De kracht van onze vrijwilligers
– Dichtbij met een collectie op straat
– Naar een collectie van museumwoningen
– Ter plekke
– Beeldentuin
– Nieuwe verbindingen
– Cultureel erfgoed
– Museumregistratie
– Basis op orde
Lees hier (.pdf) uitgebreidere informatie over de hoofdlijnen van het Ondernemingsplan 2021-2024 van het Van Eesteren Museum.

Jaarverslag
Het Jaarverslag 2019 (.pdf) kunt u hier downloaden. Daarin een verslag van de verrichtte activiteiten in het jaar 2019, de financiële ontwikkelingen, en een financieel overzicht met de balans en de staat van baten en lasten.

Het Jaarverslag 2018 (.pdf) kunt u hier downloaden. Met daarin een verslag van de verrichtte activiteiten in het jaar 2018 en een financieel overzicht.

Van Eesteren Paviljoen, Foto: Luuk Kramer